Beleidsplan

 

 

BELEIDSPLAN VAN HET ANNAHUIS, DIACONAAL CENTRUM BREDA  

VOOR DE PERIODE 2012 – 2017

 

 

Doelstelling

Het Annahuis is een ontmoetingsplek voor iedereen maar met speciale aandacht voor mensen die in een sociaal- maatschappelijke kwetsbare positie verkeren. Het Annahuis richt zich op de ontwikkeling van ieders kracht en talenten, opdat de menselijke waardigheid gestalte krijgt. De hiermee opgebouwde kennis en ervaringen en de opgevangen signalen draagt het Annahuis uit en stelt het aan de orde in het kerkelijk en maatschappelijk netwerk en bij bondgenoten in de stad.

 

Positionering

Het Annahuis, opgericht in 1994, is ontstaan vanuit een samenwerking tussen een zevental parochies in West-Breda en de protestantse gemeente Breda. Het is, in de stad Breda, de ontmoetingsplek en opvang voor mensen aan de onderkant van de samenleving. In de loop van de tijd heeft het Annahuis een groot stedelijk netwerk opgebouwd en is uitgegroeid tot een expertise centrum voor Breda en omgeving en krijgt in die zin ook erkenning als het gaat om het bereiken van kwetsbare mensen en het opkomen voor hun  belangen.

 

Missie en identiteit

Het Annahuis wortelt in de christelijke diaconale spiritualiteit, in het erfgoed van de ATD Vierde Wereldbeweging waarin de armste voorrang krijgt, in de theologie van de presentie en in de mensen van Breda. In het Annahuis staan de menselijke waardigheid en de wederkerigheid in de omgang tussen mensen centraal. Het Annahuis beoogt een beweging te vormen in de Bredase samenleving, waarin de bezoekers, de werkers en de vrijwilligers een eigen en gelijkwaardige rol vervullen, in een samenhangend geheel en in een wederkerig proces. Het Annahuis wil een plek zijn waar mensen zich verbinden.

 

Organisatie

Het Annahuis heeft een bestuur, bestaande uit zes personen en een adviseur. Een team bestaande uit drie betaalde beroepskrachten (2,4 fte) en 22 vrijwilligers met een vaste kern van 11.

 

Doelgroepen

Het Annahuis richt zich op 2 doelgroepen:

 

1. De gemeenschap van het Annahuis

Dit is de groep mensen die aan de onderkant van de samenleving leven: de sociaal zwakkeren, kwetsbare mensen en de sociaal- en economisch geïsoleerden. Het is een wisselende groep, afhankelijk van o.a. maatschappelijke ontwikkelingen. Hierbij richt het Annahuis zich met name op de meest kwetsbaren en uitgeslotenen. Daarnaast wordt de gemeenschap gevormd door allen die zich aangetrokken voelen door de boodschap van het Annahuis aan de samenleving en/of zich willen inzetten om de doelstelling van het Annahuis te realiseren.

 

2. De kerkelijke, vrijwilligers en maatschappelijke netwerken

Het Annahuis is een onderdeel van deze netwerken om de belangen van de kwetsbare mens te behartigen en om de partners en elkaar een kritische spiegel voor te houden.

 

Werkwijze

De uitwerking van de doelstelling krijgt gestalte in de cyclus van ontmoeting -> actie-> bezinning.  Hierin onderscheidt het Annahuis 3 functies:

 

1.   De ontmoetingsfunctie:

het Annahuis beoogt een plaats te zijn waar mensen elkaar op een laagdrempelig wijze kunnen ontmoeten en waar een vorm van presentie wordt beoefend, zodanig dat juist ook mensen aan de onderkant van de samenleving worden bereikt.

Vanuit de ontmoeting worden mensen gezien en voelen zich vervolgens opgenomen in een beweging. Hierdoor kunnen gelijkwaardige verbindingen tussen mensen ontstaan op basis van wederzijds respect en ontstaat de mogelijkheid voor mensen actief uitdrukking geven aan wie ze zijn en wat ze willen. Deze werkwijze dient als voorbeeld hoe in de huidige samenleving voor iedereen een menswaardige plaats tot werkelijkheid gemaakt kan worden.

 

2.   De signaalfunctie:

het signaleren van wat er als maatschappelijke tendens binnen de ontmoeting zichtbaar wordt. Deze signalen vervolgens een platform geven om noodzakelijke veranderingen tot stand te brengen ten gunste van de kwetsbare mens. ‘

 

3.   De brugfunctie:

het ontwikkelen van een dialoog tussen de gemeenschap van het Annahuis en de samenleving. Actuele ontwikkelingen in de maatschappij en de weerslag hiervan op de gemeenschap van het Annahuis vormen hiervoor een goed aanknopingspunt.

 

Activiteiten

Het Annahuis wil in de eerste plaats een open huis zijn waar de ontmoeting een centrale plaats inneemt van waaruit begeleiding en ondersteuning plaats kan vinden. Om de doelgroepen te bereiken en te binden worden toegesneden activiteiten ondernomen. Voorbeelden hiervan zijn: de gezamenlijke maaltijden, het inloopatelier, mandalatekenen, de straatraad, dialoogbijeenkomsten en bezinningsactiviteiten.

 

Toekomstig beleid

In 2011 startte de gemeente Breda met  het Stedelijk Kompas Breda (Beleid voor dak- en thuislozen met als uitgangspunt: niemand leeft vrijwillig op straat). Onderdeel hiervan is het loket Centraal Onthaal die de postadressen van het Annahuis heeft overgenomen. Het Annahuis heeft hiervoor stedelijke erkenning gekregen als “cliëntondersteunende organisatie”. De tijd die hierdoor vrijkwam heeft tot een periode van bezinning geleid met als gevolg het voornemen de kwaliteit van de ontmoeting en relatie met de ander nog verder te verbeteren en te verdiepen. Naast bovenstaande ontwikkeling zijn er donkere verwachtingen als we denken aan een terugtrekkende overheid, veranderende financieringsvormen en daardoor vergroting van de problematiek aan de zelfkant van de samenleving. Tegelijk bieden de omstandigheden kansen voor een heldere en doelgerichte profilering. Hieruit vragen drie deelgebieden om aandacht en prioriteit in de komende jaren.

 

Drie speerpunten

A. HET OPZOEKEN EN ZICHTBAAR MAKEN VAN ZWAKKEN DIE BUITEN DE SAMENLEVING VALLEN, DOOR MIDDEL VAN ‘ONTMOETING-ACTIE-BEZINNING’. Kernwaarde blijf ontmoeting en wederkerigheid. Presentie en dialoog spelen in de gemeenschap van het Annahuis een centrale rol. Van hieruit scheppen we de voorwaarden om mensen te sterken en ze zelf actief aan het woord te laten in en buiten het Annahuis. “Persoonlijke problematiek” krijgt zo een universele betekenis. Mensen stimuleren verantwoordelijkheid te nemen naar de samenleving met gebruik van eigen cultuur, taal en waarden. Deze expertise meer dan nu zichtbaar maken in de activiteiten van het Annahuis en uitdragen in ons netwerk. Ook met andere inloophuizen wordt deze professionaliteit gedeeld en gescherpt. Het Annahuis is een diverse, open, dynamische en naar buiten tredende tegencultuur in de samenleving!

 

B. DE MAATSCHAPPELIJKE EN MULTIRELIGIEUZE BETROKKENHEID BIJ HET ANNAHUIS WORDT VERGROOT. Het Annahuis zoekt nieuwe manieren van samenwerken en profileert zich breder, meer gericht en meer enthousiasmerend naar haar netwerken en financiers. Social media krijgen hierin hun plek. Medewerk(st)ers ontwikkelen intelligentie om de communicatie naar buiten toe onderdeel te laten zijn van het werk. Het netwerk van het Annahuis uitbreiden met een kring mensen uit de Bredase samenleving die het Annahuis ondersteunt. Daarnaast verkent het Annahuis in hoeverre ze haar kerkelijk netwerk kan uitbreiden naar een multireligieus netwerk.

 

C. DE FINANCIERING VAN HET ANNAHUIS MOET GERICHT ZIJN OP CONTINUÏTEIT OP LANGE TERMIJN. Dit betekent niet langer afhankelijk zijn van uitsluitend enkele subsidiënten maar gespreid over een brede laag in de Bredase samenleving en landelijke fondsen. We zoeken financiers bij de missie van het Annahuis. Prioriteiten binnen de organisatie zouden niet afhankelijk mogen zijn van financiering, maar financiers worden gezocht bij de prioriteiten van het Annahuis. Dit betekent dat we op zoek zijn naar geldschieters die het op prijs stellen betrokken te zijn bij het Annahuis. 

Vermogensbeleid

Het vermogen van het Annahuis bestaat uit gereserveerde gelden voor activiteiten en voor één jaar doorbetaling van salaris. De penningmeester beheert dit, met toestemming van het bestuur. Het Annahuis hanteert geen apart vermogenbeleid.